ბრძანება პროექტთა შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე

/ბრძანება პროექტთა შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე

ოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების
კონკურსზე (კონკურსი #2/2) შემოტანილ პროექტთა შეფასების წესის დამტკიცების
თაობაზე
სსიპ-კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საექსპერტო კომისიის დებულების მე-4
მუხლის მე-2 პუნქტისა და სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის
დებულების მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის ,,თ” ქვეპუნქტის შესაბამისად ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული
,,მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის
წარმოების დაფინანსების კონკურსზე (კონკურსი #2/2) შემოტანილ პროექტთა შეფასების
წესი”.
2. დაევალოს საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის (შემდგომში-
კინოცენტრი) აი ტი სპეციალისტს თორნიკე ბარდაველიძეს უზრუნველყოს წინამდებარე
ბრძანების კინოცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსება.
3. ბრძანება ძალაშია კინოცენტრის ვებ გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ქ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: დ.
აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. #6).

დირექტორი
გაგა ჩხეიძე

 

ბრძანებისა და დანართის გადმოწერა

2020-05-01T23:13:40+00:00