ბრძანება N90 საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე

/ბრძანება N90 საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე

,,ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” 2000 წლის 5 დეკემბრის საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად და ,,სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საექსპერტო კომისიის დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 7 აგვისტოს #3/255 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის შესაბამისად ვბრძანებ:
1. 2020 წლის 15 ივნისს შეიქმნას წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე ,,მშვენიერი ელენე” (რეჟ: გიორგი ოვაშვილი, პროდიუსერი: შპს ,,ვაგონეტი”) თანხის დამატების განმხილველი საექსპერტო კომისია 3 წევრის შემადგენლობით:

1. სალომე ალექსი- რეჟისორი;
2. ირაკლი ფანიაშვილი – რეჟისორი;
3. ლაშა სამსონაძე – სცენარისტი;

2. დაევალოს საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის (შემდგომში-კინოცენტრი) იურისტს თ. ჩავლეიშვილს გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულებები საექსპერტო კომისიის წევრებთან და შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვროს კომისიის წევრთა შრომის ანაზღაურება და ხელშეკრულების ვადა.
3. წინამდებარე ბრძანებას თან დაერთოს კომისიის წევრებად მოწვევის თაობაზე წერილობითი დასაბუთება და კომისიის წევრების ჩV.
4. დაევალოს კინოცენტრის აი ტი სპეციალისტს თორნიკე ბარდაველიძეს უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების კინოცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსება.
5. ბრძანება ძალაშია კინოცენტრის ვებ გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. #6).

დირექტორი გაგა ჩხეიძე

ბრძანების გადმოწერა

2020-06-29T16:38:21+00:00