საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის განცხადება

/საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის განცხადება

,,სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2019 წელს  დაფინანსების კონკურსის გამოცხადების  თაობაზე’’  სსიპ  საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის  27.11.2018  წლის  #335  ბრძანებით დამტკიცებული  სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2019 წელს დაფინანსების კონკურსის პირობებში’’  შევიდა ცვლილება:

1) შეიცვალოს კონკურსის ბიუჯეტი და ნაცვლად ფორმულირებისა : ,,საკონკურსო ფონდი შეადგენს 1 100 000 (მილიონ ასი ათასი) ლარს.’’ განისაზვროს შემდეგი ფორმულირება: ,,საკონკურსო ფონდი შეადგენს  1 180 000 (მილიონ ას ოთხმოცი ათასი) ლარს’’

2019-04-18T18:14:21+00:00