ბრძანება ხატვრული ფილმების პროექტებზე ალტერნატიული დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადის გაგრძელების თაობაზე

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დებულების” მე-4 მუხლის […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის შედეგები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ სრულმეტრაჟიანი ფილმის 2020 წლის წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ […]

ბრძანება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების პროექტთა დაფინანსების თაობაზე

,,ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-2 […]

ცვლილება სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 10.01.2020 წლის #7 ბრძანებაში

,,სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2020 წელს დაფინანსების მიზნით […]

ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე

საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე ,,ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” 2000 […]

ბრძანება დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს წარმოების პროექტთა შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე

დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსზე (კონკურსი #2/3) შემოტანილ […]