ნორმატიული აქტები

/ნორმატიული აქტები
ნორმატიული აქტები2022-03-04T13:57:08+00:00

კინოხელოვნების პოპულარიზაციის პროექტების დაფინანსების წესი და პირობები


,,ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონი


სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი დებულება


სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საკონკურსო დებულება


სსიპ კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საექსპერტო კომისიის დებულება


ეროვნული ფილმის დებულება


წარმოებაში ჩაშვებულ/ჩასაშვებ ფილმებზე თანხის დამატების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ


სამგზავრო გრანტის გაცემის წესი


კინოხელოვნების პოპულარიზაციის პროექტების დაფინანსების წესი


კინემატოგრაფიული თანაწარმოების შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია